загрузка
26-03-2019, 14:27 от snarus

Повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства / Новости

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

директор

Якубовський Євген Валентинович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

 

26.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50106, мiсто Кривий Рiг, вулиця Електрозаводська, будинок 1К

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00215108

5. Міжміський код та телефон, факс

+380564620230 +380564620230

6. Електронна поштова адреса

elektrozavod_kr@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.elektrozavod.com.ua

в мережі Інтернет

26.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.03.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Українець Юрiй Стефанович

 

31.288322

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження голови наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Українця Юрiя Стефановича. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Розмiр частки в статутному капiталi емiтента становить 31.288322%, що становить в грошовому еквiвалентi 659774,65 грн. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв:Голова наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «Промисловi екотехнологiї». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Заступник голови Наглядової Ради

Бакланова Тетяна Леонiдiвна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження заступника голови наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Бакланової Тетяни Леонiдiвни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: Заступник голови наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Секретар Наглядової Ради

Шапаренко Олег Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження секретаря наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Шапаренко Олега Володимировича. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Шапаренко О.В. до складу наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" було обрано Сотнiкова П.М. (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.)

25.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Полякова Олена Миколаївна

 

10.632474

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Розмiр частки в статутному капiталi емiтента становить 10.632474%, що становить в грошовому еквiвалентi 224206,25 грн. Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Плахотник Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Плахотник Олени Миколаївни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Українець Юрiй Стефанович

 

31.288322

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду член наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Українця Юрiя Стефановича строком на три роки. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 31.288322%, що становить в грошовому еквiвалентi 659774,65 грн. Посадова особа-член наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" є представником акцiонера ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни, розмiр частки якої в статутному капiталi емiтента становить 10.632474%. Посадова особа не є незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв:Голова наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «Промисловi екотехнологiї». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Бакланова Тетяна Леонiдiвна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Бакланову Тетяну Леонiдiвну строком на три роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: Заступник голови наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Сотнiков Павло Михайлович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.)обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Сотнiкова Павла Михайловича строком на три роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: заступник директора з правових питань ТОВ "МЕДIКОМ КРИВБАС", юрисконсульт КП "РИТУАЛ СЕРВIС ПЛЮС", адвокат. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Полякова Олена Миколаївна

 

10.632474

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни строком на три роки. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10.632474%, що становить в грошовому еквiвалентi 224206,25 грн. Посадова особа не є незалежним директором ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Плахотник Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Плахотник Олену Миколаївну. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Крутько Ольга Григорiвна

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" . На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Крутько Ольги Григорiвни. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Мартинчук Андрiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Мартинчука Андрiя Володимировича. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента вне володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Пархоменко Марина Валерiївна

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Пархоменко Марини Валерiївни. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: бухгалтер 1 категорiї ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», головний бухгалтер ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


 

1. Scan-копія Повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства

povdomlennya_1.pdf [1,06 Mb] (cкачуваний: 13)

2. Електронний підпис report.xml.rar [6,04 Kb] (cкачуваний: 3)

Просмотров: 3 161
Комментарии: 35

35 комментариев

Juliann / 9 листопада 2021 17:26
Lower out an assortment of hearts from different coloured cardstock
or construction paper and string each with ribbon.

Also visit my homepage ... best friend birthday gift box uk (https://drive.google.com/file/d/1VXaL_hGddV63iwGmPE1yw5Dz4tpFYi-i/)
Earnestine / 17 листопада 2021 23:47
Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you provide.

It's good to come across a blog every once in a while
that isn't the same out of date rehashed information. Fantastic read!

I've bookmarked your site and I'm including your RSS
feeds to my Google account.

Here is my page :: page
Blake / 7 березня 2022 22:37
We will teach you how to earn $ 7000 per hour. Why?
We will profit from your profit.https://go.binaryoption.ae/FmUKhe

Feel free to surf to my web-site - no deposit bonus binary options brokers 2013 tx68
Kattie / 23 трав 2022 00:54
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would
really make my blog stand out. Please let me know where you got your design.
Thanks a lot

My site; mpo slot
Flynn / 30 трав 2022 12:18
Hello There. I discovered your weblog using msn. This
is a very neatly written article. I'll make sure to
bookmark it and come back to read more of your helpful information. Thanks for the post.
I'll certainly return.

Here is my web site; slot vivoslot

Оставить сообщение

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив