загрузка
26-03-2019, 14:27 от snarus

Повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства / Новости

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

директор

Якубовський Євген Валентинович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

 

26.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50106, мiсто Кривий Рiг, вулиця Електрозаводська, будинок 1К

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00215108

5. Міжміський код та телефон, факс

+380564620230 +380564620230

6. Електронна поштова адреса

elektrozavod_kr@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.elektrozavod.com.ua

в мережі Інтернет

26.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.03.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Українець Юрiй Стефанович

 

31.288322

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження голови наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Українця Юрiя Стефановича. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Розмiр частки в статутному капiталi емiтента становить 31.288322%, що становить в грошовому еквiвалентi 659774,65 грн. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв:Голова наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «Промисловi екотехнологiї». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Заступник голови Наглядової Ради

Бакланова Тетяна Леонiдiвна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження заступника голови наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Бакланової Тетяни Леонiдiвни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: Заступник голови наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Секретар Наглядової Ради

Шапаренко Олег Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження секретаря наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Шапаренко Олега Володимировича. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Шапаренко О.В. до складу наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" було обрано Сотнiкова П.М. (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.)

25.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Полякова Олена Миколаївна

 

10.632474

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Розмiр частки в статутному капiталi емiтента становить 10.632474%, що становить в грошовому еквiвалентi 224206,25 грн. Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Плахотник Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Плахотник Олени Миколаївни. Пiдстава для змiни складу посадових осiб - змiна у персональному складi Наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Посадова особа була обрана на посаду 25.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" строком на 3 роки. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 20 вiд 25.04.2017 р.) Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Українець Юрiй Стефанович

 

31.288322

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду член наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Українця Юрiя Стефановича строком на три роки. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 31.288322%, що становить в грошовому еквiвалентi 659774,65 грн. Посадова особа-член наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" є представником акцiонера ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни, розмiр частки якої в статутному капiталi емiтента становить 10.632474%. Посадова особа не є незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв:Голова наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», директор ТОВ «Промисловi екотехнологiї». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Бакланова Тетяна Леонiдiвна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Бакланову Тетяну Леонiдiвну строком на три роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: Заступник голови наглядової ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Сотнiков Павло Михайлович

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.)обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Сотнiкова Павла Михайловича строком на три роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: заступник директора з правових питань ТОВ "МЕДIКОМ КРИВБАС", юрисконсульт КП "РИТУАЛ СЕРВIС ПЛЮС", адвокат. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Полякова Олена Миколаївна

 

10.632474

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Полякової Олени Миколаївни строком на три роки. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10.632474%, що становить в грошовому еквiвалентi 224206,25 грн. Посадова особа не є незалежним директором ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

обрано

Член Наглядової Ради

Плахотник Олена Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Плахотник Олену Миколаївну. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", не є представником акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та/або незалежним директором ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», фiзична особа-пiдприємець. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Крутько Ольга Григорiвна

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" . На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Крутько Ольги Григорiвни. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Мартинчук Андрiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Мартинчука Андрiя Володимировича. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента вне володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД». Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.03.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Пархоменко Марина Валерiївна

 

0

Зміст інформації:

25.03.2019 р. загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" (протокол загальних зборiв № 22 вiд 25.03.2019 р.) прийняли рiшення про припинення повноважень всього складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" та внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства без обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". На пiдставi зазначеного рiшення було припинено повноваження члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" Пархоменко Марини Валерiївни. Посадова особа була обрана на посаду 19.03.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД". (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" № 21 вiд 19.03.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних данних. Iншi посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: бухгалтер 1 категорiї ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», головний бухгалтер ПрАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


 

1. Scan-копія Повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства

povdomlennya_1.pdf [1,06 Mb] (cкачуваний: 13)

2. Електронний підпис report.xml.rar [6,04 Kb] (cкачуваний: 3)

Просмотров: 3 161
Комментарии: 35

35 комментариев

gawooTuh / 27 червня 2019 19:30
ОГО , ну наконецто

---
Предлагаю Вам посетить сайт, с огромным количеством статей по интересующей Вас теме. рецепт зайца дикого, мандарина дерево а также протеин какой выбрать как вымочить зайца перед приготовлением
freelaqHal / 2 липня 2019 15:25
прикольно конечно НО смысл этого чуда

---
Эта весьма хорошая идея придется как раз кстати девушки эскорт работа, работа эскорт в бахрейне и spb ru inna spb что такое эскорт работа
Angelinacog / 28 липня 2019 13:33
всем советую глянуть

---
Да, действительно. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. домэль реальные отзывы, папиловир реальные отзывы а также рексатал алкотоксик отзывы реальные
KristinaWeve / 29 липня 2019 14:39
уматовые картинки

---
Счастье мне изменило! питания правильно, правильное питание завтраки и нейросистема 7 развод правила правильное питание
SnezhanaKn / 2 серпня 2019 14:19
Прошу прощения, что вмешался... Я разбираюсь в этом вопросе. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

---
Забавный момент скайп услуги хакера, группа хакеров услуги и Взлом вк на заказ тут услуги москва хакер
alpecbelo / 11 серпня 2019 12:35
Не, не сам.. Прочитал где то

---
Замечательное сообщение секс и ничего лишнего русский, александр волков режиссер а также идеальный побег смотреть онлайн в хорошем качестве четыре танкиста и собака 11 серия
perpayEa / 12 серпня 2019 21:28
Вот этого я ждал! Огромное спасибо!

---
На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу. цветы омск биофабрика, валерия цветы омск и Гиацинт отзывы https://flowercube.ru/giatsint/reviews/ цветы купить омске

Благодарю за очень ценную информацию. Мне это очень пригодилось.

---
гыыыыыы..... вот так облом мебель детская алфавит, корсар мебель детская и источник детская мебель алфавит
AidanTet / 14 серпня 2019 22:14
как оказалось не зря=)

---
Мне кажется это отличная фраза спортивное питание пятигорск, спортивное питание нижневартовск или Tренажеры для дома Бомутант спортивное питание видео
JadaRank / 15 серпня 2019 21:47
давно хотела посматреть

---
Бесподобная тема, мне интересно :) как пить анимал пак, что такое протеины и для чего они а также тренажерные перчатки коллаген ультра цена в украине

Мне кажется это хорошая идея. Я согласен с Вами.

---
Извините, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. советы красоты брежневой, советы для естественной красоты и источник советы мастера красоты

Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим.

---
уматово магазины мебели, магазин много мебели или источник магазин садовой мебели
Hannahson / 22 серпня 2019 21:18
есть некоторые нормальные

---
Не тратя лишних слов. брачный договор это кратко, подтверждение статуса матери одиночки и федеральная служба по надзору пенсионный фонд электронная запись

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Пишите здесь или в PM.

---
Извините, я удалил эту фразу fd design lingo 4s, коляска caretto adriano 2 в 1 а также амадис полка 80 см купить
CarlosGog / 23 серпня 2019 21:39
Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

---
Вы попали в самую точку. В этом что-то есть и мне кажется это хорошая идея. Я согласен с Вами. прослушки жучки микро, фото жучков прослушек а также мини прослушка жучок лучшая прослушка жучок
OliviaDon / 24 серпня 2019 17:46
По моему мнению Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим.

---
Конечно. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. индивидуалки и шлюхи в иркутске, ната индивидуалка иркутск или individualki-138.ru частные объявление индивидуалки иркутск

Эта великолепная мысль придется как раз кстати

---
Охотно принимаю. Тема интересна, приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. купить справки любые, калуга купить справку и тут купить справку о
JaneMeno / 27 серпня 2019 19:36
Это условность

---
Не знаю, не знаю стандарты гост и на продукцию, госты и стандарты в пищевой продукции или источник гост стандарт на продукцию
Rozahix / 28 серпня 2019 23:46
Браво, эта весьма хорошая мысль придется как раз кстати

---
Поздравляю, эта весьма хорошая мысль придется как раз кстати планировка садового участка 15, обрезка и зачистка туй стоимость и стрижка газона цена брусчатка натуральный камень цена
DeborahsoK / 29 серпня 2019 01:52
тоже хочу!

---
Это всего лишь условность купить протеин в беларуси с доставкой, протеин maxler а также амилопектин купить stimaholic
Howardreve / 29 серпня 2019 18:35
Эта фраза, бесподобна )))

---
Я готов вам помочь, задавайте вопросы. Вместе мы сможем найти решение. домашнее видео взрослые, видео взрослые приколы или смотреть жестокий секс взрослые танцы видео
ColeBup / 30 серпня 2019 13:14
В этом что-то есть. Теперь мне стало всё ясно, Большое спасибо за информацию.

---
Я думаю, что Вы не правы. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. частное видео взрослое, видео взрослых секс а также каштанка сом порно с красотками яндекс видео взрослое

Могу предложить зайти на сайт, на котором есть много статей по этому вопросу.

---
Подтверждаю. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. взрослые шлюхи видео, взрослое видео горячее или uzbekiski xxx взрослый лабрадор видео
Brandonfoota / 23 жовтня 2019 22:14
Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - нет свободного времени. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.

---
По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу это доказать. александр александрович кокорин, жозе диниш авейру и бнк коми сыктывкар погода воронеж на неделю гисметео

знаю что вроде прикольный

---
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим. брелок микрокамера, использование микрокамеры и глушилка связи купить микрокамера алиэкспресс

Мирка не кипятись!!!

---
Правдоподобно. машину купить в кредит минск, кредит банк купить машину или официальный дилер Chery Волгоград купить в кредит новую машину

Впадло смотреть ...

---
Не знаю. дизайн квартиры икеа, дизайн современных квартир или евроремонт квартир в волгограде дизайн 2 квартиры
MichaelCom Оффлайн / 1 грудня 2019 14:14
Кому интересно - почитайте


прибор для ультразвуковой сварки

Сколько всего интересного можно прочитать


ультразвуковая сварка полимеров

Сколько можно говорить тут


сустанон 250 купить

Переходим к следующему шагу - посмотрим


триколор тв сайт


Не проходим мимо!


входные двери в москве

На выбор вам вот еще


дверь входная в квартиру

Смотрите и другие сайты


войти в личный кабинете госуслуги
Williamscato Оффлайн / 7 грудня 2019 01:29
Здесь все верно написано про дома


новостройка афродита мытищи

Сколько можно говорить тут


афродита мытищи квартиры цены 2016

Посмотреть тв можно и бесплатно


березовец мытищи афродита официальный


Можно установить дверь с доставкой в москве


жк афродита карта

На выбор вам вот еще


жк афродита ул заречная корпус 2

Ну как вам двери?


афродита мытищи рф

Просмотр квартир


березовец мытищи афродита 2

Зацените сайт


жк афродита 2 мытищи на карте

Ну и как же круто это


жк афродита 2 форум дольщиков дом 17

Интересно, правда?


жк афродита мытищи расположение 7 букв
LionelMoove Оффлайн / 10 грудня 2019 11:29
бц lighthouse

купить входную дверь в офис

---


дешевые двери

Вот поглядите какой сайт

---

арендовать офис в кэпитал хаус бц москва

Вот где можно найти отличный офис для твоего бинеса

---


афродита-жк-застройщик.рф

Купили дверь и арендовали офис? Теперь купите квартиру!

бизнес центр nordstar tower

Опишите ваше мнение

---

Офисы в аренду w plaza бизнес центр Москва

Кликать сюда

---


Смотреть где Офисы бц белая площадь аренда помещений

Запуск бизнеса начинается с крутого офиса

---


купить офис в Москве

Делай и заезжай в этот офис

---


святогор бизнес центр
Davidved Оффлайн / 8 січня 2020 07:24
Возьмите займы онлайн

-----


займ онлайн в сбербанк

----

Зацените сайт


госуслуги личный кабинет по снилсу

----

Государсвенные услуги для всех граждан

----

http://partnerchina.ru/

----

Кому нужны товары из Китая?

----


Тестостерон Энантат + Данабол

-----

даже и не знаю...

-----


входные двери от производителя
Davidved Оффлайн / 10 січня 2020 04:00
Возьмите займы онлайн

-----


займы на карту срочно без отказа онлайн

----

Зацените сайт


портал госуслуг москвы

----

Онлайн правительство и все о нем описано на сайте

----

http://partnerchina.ru/

----

Кому нужны товары из Китая?

-----

Здесь должен был быть текст, но его Нет

-----


входные двери заказать
RalphAciff Оффлайн / 13 січня 2020 23:37
Комментарий мой тут к месту будет

----


скачать оперу бесплатно для windows 7 на русском

----

Здесь лучше всего заказать шарики с доставкой на всеми случаи

----


заказать шары на день рождения с доставкой

Быстрые бабки

-----


Быстрые займы онлайн

----

Кликни по ссылке, чтобы посмотреть

----


надуть шары гелием москва недорого
Darrellassex Оффлайн / 7 жовтня 2020 19:09
Шарики воздушные для праздника всем полезно приобрести. Поэтому рекомендую вам интернет-магазин купи-шары.рф, ссылка здесь Воздушные Шарики Дисней Минни в горошек ух как круто это.

---


http://i98326v3.bget.ru/user/KevinLor/

----


http://denta159.ru/user/Eduardoliz/

---


http://www.dezobarieri.ge/user/Michealquore/

---

А это сообщение будет полезно для всех пиратов 21 века. Шутка. Для всех пользователей пиратских windows 7 и windows 10. Чтобы провести бесплатную активация вам нужен скачать активатора windows 7 и черный экран пропадет и windows 7 заработает нормально. Если активация windows 7 не удалась первым способом по первой ссылке, то скачай активатор тут на втором сайте активация виндовс 7и нет проблем. Windows 7 максимальная заработает как надо. Скачал отсюда для 10ки активатор windows 7 максимальная мне данный активатор помог с первого раза.
Jesuscancy Оффлайн / 2 листопада 2020 10:38
Информация о разных играх в блоге, интересно

----


Супер Слотс официальный

----

займ онлайн, - моментальное получение денег в долг

----


срочно взять займ на карту без отказа

----

Воздушные шарики для праздника в магазине можно заказать

----


шары на праздник

----

Помещения под офис в аренду

----


купить офис в москве

----

Дальше ещё можно рассмотреть

----

варшавка sky варшавское шоссе а вот ещё офисы в аренду тут снять офис варшавка sky другие офисы есть здесь офис в варшавка sky Кроме этого, вот ещё варианты бц варшавка скай если не подходит, то Вот ещё пара вариантов аренда офиса в голден гейт Могу посоветовать ещё этот снять офис в golden gate аналогичный вариант есть тут бизнес центр golden gate. Но и это ещё не конец. Могу предложить следующие варианты аренда офиса в голден гейт и многое другое снять склад на щелковском шоссе ещё раз про склады и помещения под офис аренда склада на юго-востоке в Быково кстати на самом деле нормально, удобно все, но и тут можно снять склад Каширсоке шоссе. Далее идут более актуальные предложения для меньшего бюджета аренда склада белые столбы здесь ещё, вот - аренда склаха холмогоры

----

Смотрите так же

----

букмекерская конторая Беттери

----

Да вот ещё что

----

займы онлайн
Andrewswore Оффлайн / 6 квітня 2021 17:39
займ без отказов мгновенно

---

такого ещё не видели

---

воздушные шары с доставкой недорого

---

я знаю где купить шары

---

семена огурцов почтой

---

купить огурцы можно тут

---

госуслуги пермь личный кабинет вход по снилс

---

как пользовать сайтом

---

заказать шары с гелием с доставкой

---

просто блсек

виндорвс 7 активатор
EmilioEphes Оффлайн / 29 трав 2021 20:16
гелевые шарики

----

Непросто все это, вот почитай

----


бонусы Slots City за регистрацию

----

Для всех доступно

----


займ онлайн на карту срочно
Patrickloyal Оффлайн / 11 червня 2021 07:48
Shantell / 21 жовтня 2021 02:12
I'm now not sure the place you are getting your
information, however good topic. I must spend some time studying more or understanding more.

Thanks for magnificent info I used to be in search of this info for my mission.

My website ... Jerri

Оставить сообщение

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив